Odpady z działalności kosmetycznej

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o odpadach, odpady medyczne są odpadami, powstającymi w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.

Do tej grupy zalicza się wszystkie odpady o kodach: 18 01 01, 18 01 02*; 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 07, 18 01 08*, 18 01 09, 18 01 10*, 18 01 82* według katalogu odpadów i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

Do odpadów medycznych można zaliczyć zarówno odpady powstające w dużych placówkach jak szpitale oraz mniejszych
jak przychodnie, indywidualne praktyki lekarskie i apteki.

Do odpadów medycznych zalicza się również część odpadów powstających w zakładach fryzjerskich, salonach kosmetycznych oraz studiach tatuażu.


Wszystkie powstające odpady wymagają specjalnego traktowania.

Ochrona zdrowia to również troska o środowisko naturalne człowieka.

Odpady medyczne powstałe w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej.

Szanowni Państwo, w swej pracy dążycie do spełnienia oczekiwań klienta, każdą czynność, każdy zabieg wykonujecie
z niezwykłą starannością i dokładnością tak, by efektem tej pracy było zadowolenie klienta z wykonanej usługi.

Równie ważne jest bezpieczeństwo oraz świadomość potencjalnych zagrożeń dla zdrowia jakie mogą wystąpić podczas
i po wykonaniu usługi. Obowiązujące przepisy regulują sposób postępowania z odpadami medycznymi, powstałymi w wyniku prowadzonej przez Państwa działalności. Zużyte materiały, które mogły ulec zanieczyszczeniu krwią lub wydzielinami, gromadzi się w oznakowanych, przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub w workach foliowych. Tamponów, płatków, gazików z waty, ligniny i ręczników papierowych używa się jednorazowo. Jeżeli materiały te używane są w czasie świadczenia usług mogących powodować naruszenie ciągłości tkanek, to należy je umieścić w pojemnikach przeznaczonych do unieszkodliwienia. Narzędzia lub części urządzeń jednorazowego użytku, służące do świadczeniu usług, powodujące naruszenie ciągłości tkanek, bezpośrednio po użyciu również umieszcza się w pojemnikach przeznaczonych do unieszkodliwienia. Pojemniki i worki z takimi odpadami należy przekazywać do unieszkodliwienia (utylizacji) regularnie wyspecjalizowanemu odbiorcy, posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Oferta współpracy

Wywóz odpadów medycznych do unieszkodliwienia

Proponujemy zawarcie umowy na wywóz odpadów do unieszkodliwienia. W umowie określacie Państwo częstotliwość wywozu odpadów oraz ilość i objętość dostarczanych na jeden odbiór opakowań do gromadzenia odpadów.
Minimalna częstotliwość wywozu odpadów to jeden raz na cztery tygodnie.
Oferujemy usługę na zasadzie ryczałtu, gdzie wysokość całkowitej opłaty uzależniona jest od ilości i objętości odebranych
do unieszkodliwienia pojemników z odpadami.
Opłata zryczałtowana obejmuje wykonanie takich czynności jak:

  • odbiór i załadunek opakowania z odpadami z Państwa placówki,
  • wydanie nowego opakowania,
  • wypełnienie Karty Przekazania Odpadu,
  • specjalistyczny transport odpadów do miejsca unieszkodliwienia,
  • unieszkodliwienie odpadów spalarni,
  • odesłanie dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie odpadów

Pojemniki do gromadzenia odpadów posiadają atest PZH DZ/07/01.

Oferta opakowań na odpady medyczne

Pojemnik 1l
Pojemnik 1l
Pojemnik 2l
Pojemnik 2l
Pojemnik 5l
Pojemnik 5l
Pojemnik 10l
Pojemnik 10l
Pojemnik 33l
Pojemnik 33l
Worek foliowy 60l
Worek foliowy 60l

W przypadku pytań prosimy o kontakt.

WYPEŁNIJ FORMULARZ
Formularz
Godziny otwarcia:
Jestem zainteresowany:
zakupem opakowań na odpady
zawarciem umowy na wywóz odpadów
proszę o przesłanie oferty
częstotliwością wywozu odpadów:
co tydzień
co 2 tygodnie
co 4 tygodnie

* Pola zaznaczone gwiazdka należy dokładnie wypełnić.