Odpady z działalności medycznej

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o odpadach, odpady medyczne są odpadami, powstającymi w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.

Do tej grupy zalicza się wszystkie odpady o kodach: 18 01 01, 18 01 02*; 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 07, 18 01 08*, 18 01 09, 18 01 10*, 18 01 82* według katalogu odpadów i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

Do odpadów medycznych można zaliczyć zarówno odpady powstające w dużych placówkach jak szpitale oraz mniejszych
jak przychodnie, indywidualne praktyki lekarskie i apteki.


Wszystkie powstające odpady wymagają specjalnego traktowania.

Odpady medyczne powstałe w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych.

Szanowni Państwo, każdą czynność, każdy zabieg wykonujecie z niezwykłą starannością i dokładnością. To dzięki wiedzy
i doświadczeniu efektem Waszej pracy jest poprawa zdrowia a przez to lepsza jakość życia pacjenta.

Równie ważne jest bezpieczeństwo oraz świadomość potencjalnych zagrożeń dla zdrowia, jakie mogą wystąpić
podczas i po udzieleniu świadczeń zdrowotnych.
Obowiązujące przepisy regulują sposób postępowania z odpadami medycznymi. Zużyte materiały, które mogły ulec zanieczyszczeniu krwią lub wydzielinami, gromadzi się w oznakowanych, przeznaczonych do tego celu pojemnikach
lub w workach foliowych. Pojemniki i worki z odpadami medycznymi należy przekazywać do unieszkodliwienia (utylizacji) regularnie wyspecjalizowanemu odbiorcy, posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Oferta współpracy

Wywóz odpadów z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej.

Proponujemy zawarcie umowy na wywóz odpadów do unieszkodliwienia. W umowie określacie Państwo częstotliwość wywozu odpadów oraz ilość i objętość dostarczanych na jeden odbiór opakowań do gromadzenia odpadów.
Minimalna częstotliwość wywozu odpadów to jeden raz na cztery tygodnie.
Oferujemy usługę na zasadzie ryczałtu, gdzie wysokość całkowitej opłaty uzależniona jest od ilości i objętości odebranych
do unieszkodliwienia pojemników z odpadami.

Opłata zryczałtowana obejmuje wykonanie takich czynności jak:

  • odbiór i załadunek opakowania z odpadami z Państwa placówki,
  • wydanie nowego opakowania,
  • wypełnienie Karty Przekazania Odpadu,
  • specjalistyczny transport odpadów do miejsca unieszkodliwienia,
  • unieszkodliwienie odpadów w spalarni,
  • odesłanie dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie odpadów

Pojemniki do gromadzenia odpadów posiadają atest PZH DZ/07/01.

Oferta opakowań na odpady medyczne

Pojemnik 1l
Pojemnik 1l
Pojemnik 2l
Pojemnik 2l
Pojemnik 5l
Pojemnik 5l
Pojemnik 10l
Pojemnik 10l
Pojemnik 33l
Pojemnik 33l
Worek foliowy 60l
Worek foliowy 60l

W przypadku pytań prosimy o kontakt.

WYPEŁNIJ FORMULARZ
Formularz
Godziny otwarcia:
Jestem zainteresowany:
zakupem opakowań na odpady
zawarciem umowy na wywóz odpadów
proszę o przesłanie oferty
częstotliwością wywozu odpadów:
co tydzień
co 2 tygodnie
co 4 tygodnie

* Pola zaznaczone gwiazdka należy dokładnie wypełnić.